Pawg Neeg Saib Xyuas Kev Hloov Kho Kev Sib Tham

Pawg Thawj Tswj Hwm ntawm Zoning Kev Hloov Kho yuav ua lub rooj sib tham rau pej xeem (ntawm kev sib tham video). Lub hom phiaj ntawm lub rooj sib tham no yog Variance thov.