Hla mus rau cov ntsiab ntsiab lus

Daim Ntawv Ceeb Toom Txog Cov Cai

Lub tsev hais plaub hauv nroog yog lub tsev txiav txim plaub ntug tsim los tiv thaiv koj txoj cai thiab cov cai ntawm txhua tus pej xeem. Lub hom phiaj ntawm lub tsev hais plaub no yog muab qhov chaw nyab xeeb rau kev thaj yeeb nyab xeeb thiab ncaj ncees rau koj rooj plaub. Lub Tsev Hais Plaub Hauv Nroog Xeev Louis tau tso cai los ntawm Missouri Txoj Cai Lij Choj, Tshooj 66 ntawm Missouri Revised Statutes, St. Louis County Charter thiab Tshooj 105 ntawm St. Louis County Ordinances. Yog tias muaj dab tsi thoob plaws hauv lub tsev hais plaub txheej txheem uas koj tsis nkag siab, tsis txhob ua siab deb nug ib tus neeg lis haujlwm hauv tsev hais plaub los pab koj.