Hla mus rau cov ntsiab ntsiab lus

Lub Xeev txoj cai lij choj (137.115) xav kom Tus Kws Ntsuam Xyuas Lub Nroog tsim kom muaj tus nqi lag luam ncaj ncees ntawm tag nrho cov cuab yeej cuab tam hauv Lub Nroog txij li lub Ib Hlis 1 thiab rov ntsuam xyuas tus nqi txhua xyoo odd-numbered.