Hla mus rau cov ntsiab ntsiab lus

Kev thov rov hais dua tus nqi vaj tse tuaj yeem ua tau peb txoj hauv kev:

 1. Online ntawm: Online Property Value Appeals
 2. Hauv kev xa ntawv: 

      St. Louis County Board of Equalization 
      41 S. Central Avenue 2nd Floor 
      Clayton, MO 63105

 3. Drop Box (kev nkag tau muaj nyob rau hauv qhov chaw tos txais thaum 8:00 AM - 4:30 PM, Monday - Friday):

      St. Louis County Administration Building 
      41 S. Central Avenue
      Clayton, MO 63105 

* EMAILED APPEALS yuav tsis txais