* Tus tsav tsheb tam sim no lossis tsis muaj daim ntawv tso cai tsav tsheb * Xeev tsev kawm qib siab/tsev kawm qib siab ID
* Asmeskas Passport * Daim nqi hluav taws xob tam sim no
* Tub rog ID * Daim ntawv qhia nyiaj hauv tuam txhab tam sim no
* Missouri Daim Npav Qhia Txog Tus Neeg Pov Npav * Tsoomfwv tam sim no tshawb xyuas
* Cov cim qhia los ntawm Xeev Missouri * Kev them nyiaj tam sim no
* Cov cim qhia los ntawm Tsoomfwv Meskas * Tsoomfwv cov ntaub ntawv tam sim no


Yog tias koj tsis muaj daim ntawv qhia txog tus kheej, tab sis yog tus neeg pov npav rau npe, koj tuaj yeem pov ntawv xaiv tsa ib ntus.