Hla mus rau cov ntsiab ntsiab lus

Cov neeg pov npav uas muaj lub cev tsis taus thiab tsis tuaj yeem nkag mus rau qhov chaw pov npav yuav raug xaiv los ntawm pab pawg bipartisan. Ua ntej Hnub Xaiv Tsa, qhov kev pabcuam no muaj nyob rau hauv cov hnub thiab sijhawm uas BOE lub chaw haujlwm thiab cov chaw satellite qhib rau kev pov npav tsis tuaj. Hnub Xaiv Tsa, muaj kev pabcuam nyob rau txhua qhov chaw xaiv tsa.