Hla mus rau cov ntsiab ntsiab lus

Koj tuaj yeem hloov kho koj cov ntaub ntawv los ntawm kev siv lub Daim Ntawv Xaiv Tsa Hloov Chaw Pov Npav. Ua kom tiav daim foos thiab xa rov qab los ntawm email, xa ntawv, fax lossis tus kheej.