Kev Tshawb Fawb Txog Kev Xaiv Tsa

Hauv qab no Kev Xaiv Tsa Hauv Nroog St. Louis tau lees paub thiab muaj rau saib.

Cov txiaj ntsig hauv cheeb tsam raug tshaj tawm tsis pub dhau ob lub lis piam tom qab Hnub Xaiv Tsa.