Hla mus rau cov ntsiab ntsiab lus

teb:

Yog tias koj xav tias koj txoj kab dej xau, hu rau koj tus kws kho dej, xws li (Missouri American Water Company lossis koj lub chaw pabcuam dej hauv nroog). Lub tuam txhab dej yuav xa ib tus neeg soj ntsuam kom paub meej tias qhov xau. Lub tuam txhab dej yuav tawm daim ntawv ceeb toom kho, uas xa mus rau Lub Nroog nrog rau daim ntawv thov.
Hu rau Lub Chaw Pabcuam Kho Kab Dej Dej ntawm chaw ua haujlwm 314-615-8420 kom tau txais daim ntawv thov Lub Nroog yuav thov kev sib tw los ntawm cov neeg ua dej num uas muaj ntawv tso cai koom nrog thiab yuav them tus neeg kav dej ncaj qha rau kev kho. Yuav kom tsim nyog raws li qhov kev zov me nyuam, koj yuav tsum them tus nqi ntawm qhov kev zov me nyuam, suav nrog cov nqi dej. Cov neeg ua luam dej uas muaj ntawv tso cai yuav tau txais tag nrho cov ntawv tso cai thiab ua tau raws li tag nrho Lub Nroog thiab/lossis lub nroog cov cai tswj xyuas.