Hla mus rau cov ntsiab ntsiab lus

Yog ib tug ntawm Cov neeg thov raug kaw, ua tub rog ua tub rog, lossis tsim nyog raws li Txoj Cai Kev Xiam Oob Qhab Asmeskas, daim ntawv pov thawj uas siv tau (ua tiav thiab sau ntawv) tuaj yeem xa mus. Tnws lwm tus neeg thov yuav tsum tuaj nqa daim ntawv tso cai ntawm tus neeg thiab muab daim ntawv pov thawj tseem ceeb.