Hla mus rau cov ntsiab ntsiab lus

Txhua tus neeg uas ua tau raws li cov qauv hauv qab no tam sim no tsim nyog tau txhaj tshuaj tiv thaiv mpox: 

 • Gay, bisexual, thiab lwm tus txiv neej uas muaj kev sib deev nrog txiv neej thiab transgender lossis tsis yog binary cov neeg uas nyob rau 6 lub hlis dhau los tau muaj 
  • Kev kuaj mob tshiab ntawm ib lossis ntau lub teb chaws tuaj yeem tshaj tawm cov kab mob sib deev (piv txwv li, mob HIV, chancroid, chlamydia, gonorrhea, lossis syphilis) thiab / lossis
  • Ntau tshaj ib tus neeg sib deev.
 • Cov neeg uas tau muaj tej yam hauv qab no hauv 6 lub hlis dhau los: 
  • Kev sib deev ntawm qhov chaw lag luam deev.
  • Kev sib deev hauv kev koom tes nrog kev tshwm sim rau pej xeem loj hauv thaj chaw thaj chaw uas muaj kev sib kis ntawm mpox (qhov no tam sim no suav nrog cheeb tsam St Louis metro).
 • Kev sib deev ntawm cov neeg uas muaj kev pheej hmoo saum toj no.
 • Cov neeg uas cia siab tias yuav ntsib cov kev pheej hmoo saum toj no.
 • Cov neeg uas paub txog lawv tus khub sib deev hauv ob lub lis piam dhau los tau kuaj pom tias muaj tus kab mob mpox.