Hla mus rau cov ntsiab ntsiab lus
  • Tus neeg twg uas los ze rau tus neeg muaj tus kab mob no muaj feem yuav kis tau tus kab mob mpox.
  • Cov me nyuam mos, cov me nyuam, cov neeg uas cev xeeb tub los yog pub niam mis, thiab cov neeg uas muaj kev tiv thaiv kab mob yuav muaj kev pheej hmoo siab ntawm cov tsos mob hnyav dua los ntawm mpox.