Kev ua daim ntawv thov nyiaj rov qab pib tom qab Tus Neeg Sau Nyiaj tau txais daim ntawv xaj ua haujlwm los ntawm Tus Kws Ntsuam Xyuas qhov chaw ua haujlwm. Vim yog COVID-19, thiab qhov tseeb tias ntau lub chaw haujlwm tau koom nrog hauv cov txheej txheem, peb tsis tuaj yeem muab sijhawm kwv yees.