Nws yog ib qho tseem ceeb kom nco ntsoov tias muaj kev txwv txoj cai txhiv dim, thiab koj qhov kev thov yuav tsum tau hu rau peb ua ntej cov ntawv tas sij hawm.

  • Email rau [email tiv thaiv]  nrog 'Thov Kev Txhiv Dim ' hauv kab ntawv thiab nco ntsoov suav nrog koj lub npe, tus lej naj npawb thiab koj qhov chaw nyob.
  • mail or Tso nws tawm (Attn: Lub Chaw Them Se Rov Qab) hauv Tus Sau Cov Nyiaj Tau Los lub thawv poob hauv qhov chaw tos txais ntawm 41 S. Central Ave, Clayton, MO 63105. nyob rau hnub Monday - Friday, 8 teev sawv ntxov - 5 teev tsaus ntuj; los yog
  • Teem caij lub sij hawm ntawm peb Clayton qhov chaw nyob ntawm https://stlouiscountymo.gov/services/ kom koj them nyiaj