• mail: Xa daim tshev lossis xaj nyiaj (them rau 'COR') mus rau Tus Sau Cov Nyiaj Tau Los, 41 S. Central Ave, Clayton, MO 63105
  • Them online ntawm https://stlouiscountymo.gov/online-payments-and-forms/ (tag nrho cov nyiaj them tag nrho nkaus xwb)
  • Tso nws tawm nyob rau hauv tus neeg khaws khoom lub npov hauv qhov chaw tos txais ntawm 41 S. Central Ave hauv Clayton ntawm Mon - Fri, 8 teev sawv ntxov - 5 teev tsaus ntuj

Peb yuav xa koj daim ntawv txais nyiaj tom qab koj tau them tas lawm, thiab koj kuj tseem tuaj yeem luam cov ntawv txais nyiaj rov qab los ntawm peb lub vev xaib. Cov ntawv txais tau muaj tom qab koj cov ntawv them nyiaj, uas feem ntau yuav siv li ob hnub ua haujlwm.

Tseem ceeb: Yog tias koj xav tau daim ntawv txais nyiaj tam sim ntawd, koj yuav tsum them tus kheej ntawm peb qhov chaw ua haujlwm Clayton, North lossis South County. Thov teem sij hawm ntawm https://stlouiscountymo.gov/services/