Hla mus rau cov ntsiab ntsiab lus
  • Ob tog, 16 xyoo lossis tshaj saud, yuav tsum muaj mus thov daim ntawv tso cai sib yuav.
  • Tsis muaj tus neeg thov hnub nyoog 21 xyoos lossis laus dua tuaj yeem yuav ib tus neeg hnub nyoog qis dua 18 xyoo.
  • Cov neeg thov hnub nyoog 16 lossis 17, yuav tsum tau nqa a tau ntawv pov thawj hnub yug thiab niam txiv los muab kev pom zoo mus rau daim ntawv thov. Yog tias niam txiv tau sib nrauj lawm, niam txiv pom zoo yuav tsum muab cov ntaub ntawv hauv tsev hais plaub los pov thawj kev saib xyuas. Tus nqi ntxiv ntawm $ 1.00 nyiaj ntsuab yuav tsum tau them thaum lub sijhawm thov rau txhua tus niam txiv kev tso cai.
  • Cov neeg thov tuaj yeem tsis muaj feem cuam tshuam rau ib leeg dhau los thiab suav nrog thawj tus kwv tij txheeb ze.
  • Yav dhau los sib yuav cov neeg thov yuav tsum muab hnub sib nrauj txiav txim.
  • Tsis yog neeg xam xaj Asmeskas yuav tsum muaj daim npav ID uas tseem hwv muab los siv nrog rau daim ntawv pov thawj Askiv txhais lus ntawm txhua yam ntaub ntawv tsis yog lus Askiv siv.