Hla mus rau cov ntsiab ntsiab lus

Koj yuav tau qhia ib daim ntawv pov thawj ntawm koj daim ntawv tso cai sib yuav nyob rau ntawm lub tsheb tsav tsheb thiab cov chaw ua ntawv tso cai tsav tsheb ntawm Missouri Department of Revenue thiab feem ntau ntawm Social Security chaw ua haujlwm. Thov hu rau Missouri Department of Revenue lossis Social Security office kom paub meej.